JEUDPSYCHOLOOG&CO 

TOEGANKELIJK  VERBINDEND  VERSTERKEND

  

Als gemeente wilt u goede zorg nabij bieden. Jeugdpsycholoog&Co biedt generalistische en specialistische GGZ-zorg voor kinderen, jongeren en hun gezinssysteem. Onze praktijken bieden psychologische zorg in de regio Zutphen, Lochem, Brummen en omgeving. We kennen de directe omgeving, waardoor we snel en effectief samenwerken met het netwerk van het gezin, de scholen en de lokale zorgaanbieders. We werken samen met vaktherapeuten, ergo- en fysioherapeuten, logopedisten, samenwerkingsverband en scholen, medisch specialisten en andere zorgaanbieders.

Met aandacht, zorgvuldigheid en betrokkenheid werken we aan het herstel en bevorderen van een gezonde psychische ontwikkeling van het kind. Hierin zetten we het belang van een gezinsklimaat dat recht doet aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind centraal. We streven naar continuïteit, flexibiliteit en duurzame en kostenbewuste zorg.

De expertise die we in de specialistische GGZ en kinder- en jeugdpsychiatrie hebben opgedaan brengen we in onze praktijken ten uitvoer. We werken procesmatig en doelgericht. We schalen op waar nodig en af waar mogelijk, in nauwe samenwerking met gezin en verwijzer.

  

Wilt u verwijzen of wilt u overleggen over een verwijzing?

U kunt ons bereiken via de individuele praktijken.
Wij denken graag met u mee, ook bij consultatieve vragen.

  

Actualiteit

Het zorglandschap is continu in beweging.
Jeugdpsycholoog&Co volgt de ontwikkelingen en zoekt actief naar samenwerking. We blijven streven naar het bieden van kwalitatieve, duurzame, betaalbare en nabije zorg.
We maken gebruik van opgedane ervaring en expertise in de specialistische GGZ en kinder- en jeugdpsychiatrie. We houden onze kennis op peil door intervisie, na- en bijscholing.

Binnen een aantal gemeenten, waaronder Zutphen en Apeldoorn zijn er butgetplafonds vastgesteld. Dit houdt in, dat een zorgaanbieder een bedrag krijgt toegewezen per kalenderjaar. Dit bedrag is leidend voor hoeveel zorg geleverd mag worden. Concreet kan dit voor u als verwijzer betekenen, dat een praktijk waar u heen wilt verwijzen geen butget meer heeft en pas in het volgend kalenderjaar weer ruimte heeft voor aanmelding van die gemeenten. Wij adviseren u dan om binnen de betreffende gemeenten te kijken naar een passende oplossing.